Algemene Voorwaarden 2017-08-11T13:26:05+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1 Onder “de onderneming” of “de ondernemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde ExecutiveFlight.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die rechtstreeks of door tussenkomst van derden met ondernemer een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
1.3 Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan degene met wie ondernemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten ter uitvoering van de door opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte opdracht.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van de ondernemer en op de tussen de opdrachtgever en ondernemer gesloten overeenkomsten en de daaruit voorvloeiende verbintenissen.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 In aanvulling op de onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing de bepalingen van de door ondernemer met de wederpartij gesloten overeenkomst en de daarop toepasselijke voorwaarden, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden.

3. HOEDANIGHEID VAN ONDERNEMER EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1 Ondernemer treedt uitsluitend op in de hoedanigheid van tussenpersoon/expediteur en sluit in die hoedanigheid in opdracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever een of meer overeenkomsten met een of meer wederpartijen, die zich op hun beurt verbinden tot het verrichten van de feitelijke werkzaamheden.
3.2 Ondernemer sluit geen verzekeringen af van welke aard dan ook, behoudens een daartoe schriftelijk door haar gedaan aanbod, welk aanbod schriftelijk door de opdrachtgever is aanvaard.
Voor meer informatie omtrent de mogelijke verzekeringen, eigen risico’s e.d. tijdens (les)vluchten bij partners verwijzen wij naar deze partners. In geval van Flight Training verwijzen wij naar artikel 16.3

4. OFFERTES EN PRIJSOPGAVE EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

4.1 Onze prijsopgaven en offertes worden vrijblijvend gedaan en kunnen ten alle tijden door ons gewijzigd, aangepast of ingetrokken worden.
4.2 Een overeenkomst met ons komt eerst dan tot stand, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk bevestigd en het afgesproken bedrag volledig is betaald.
4.3 Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor ons, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

5. PRIJZEN

5.1 Onze prijzen zijn gecalculeerd op basis van de tarieven, heffingen, rechten, vlieggelden, brandstofkosten, lonen, prijzen, valutakoersen en andere kosten zoals die door de wederpartij aan ondernemer in rekening worden gebracht en/of gelden op het moment van het uitbrengen van onze offerte. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is ondernemer gerechtigd in geval van kostenstijging tussen het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.2 Extra kosten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, overstaan & landingsgelden, fuel surcharges op bestemmingsvliegvelden en extra vlieggelden zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. BETALING

6.1 De opdrachtgever is verplicht de door ondernemer toegezonden factuur vooraf te betalen op of voor het tijdstip genoemd in de overeenkomst en wel in de muntsoort, op de plaats en volgens de wijze als daar aangegeven. Opdrachtgever (zowel student als charterklant) dient te alle tijden een positief creditsaldo aan te houden bij EFA teneinde tenminste in staat te zijn alle voor vertrek geplande activiteiten uit te voeren zonder dat een debetsaldo ontstaat bij terugkeer van de vlucht. In geen geval mag bij een voorgenomen (serie van) vluchten het vooruit betaalde flight credit saldo onder de 500,- euro komen. In geval van langer dan 1 week durende vliegcursussen kan de betaling gespreid worden. In dat geval is de minimale vooruit te betalen som 10% van het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor de betreffende opleiding. De telkens vooruit te bedragen sommen voor 2014 zijn 2420,- euro incl. BTW voor een PPL opleiding en 4840,- euro voor een ATPL opleiding. Deze bedragen zijn niet restitueerbaar, ook niet bij staken van de opleiding, tenzij overmacht kan worden aangetoond. Betaling van kosten, die niet zijn inbegrepen in de (les)vluchtprijs, alsook van andere bedragen moeten plaatsvinden binnen 1 week na toezending van de desbetreffende factuur, op dezelfde wijze en in dezelfde muntsoort dan wel ter keuze van de ondernemer in de muntsoort waarin de ondernemer de kosten heeft moeten voldoen.
6.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn vlucht of lesverplichtingen als vermeld in dit artikel na te komen dan wel deze vlucht of lesverplichtingen niet tijdig nakomt is opdrachtgever automatisch van rechtswege in verzuim. In dat geval gelden de annuleringsvoorwaarden zoals in de vluchtbevestiging aangegeven althans voor zover dit niet het geval mocht zijn de door wederpartij gehanteerde annuleringsvoorwaarden.
6.3 In geval van niet (tijdige) betaling komen alle door ondernemer te maken gerechtelijke en buiten- gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder de buitengerechtelijke incassokosten vallen ook eventuele kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen naar keuze van de ondernemer 15% van de verschuldigde hoofdsom, of het bedrag van de werkelijk door ondernemer gemaakte kosten.
6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig aan ondernemer verschuldigd bedrag te verrekenen met de door opdrachtgever gemaakte kosten of geleden schade.

7. ZEKERHEID

7.1 De opdrachtgever is verplicht om voor elke (les)vlucht of op eerste vordering van ondernemer volledige zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan ondernemer is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd.
7.2 Ondernemer is gerechtigd zaken, gelden en documenten voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of de eigenaar terug te houden jegens ieder die daarvan afgifte verlangt.
7.3 Ondernemer heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden, die ondernemer uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft en/of zal verkrijgen voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever of eigenaar heeft of zal verkrijgen.
7.4 Ondernemer kan de in dit artikel genoemde rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.

8. VLIEGTUIG EN BEMANNING

8.1 Als tussenpersoon draagt ondernemer er zorg voor dat het vliegtuig, volledig bemand en uitgerust, ter beschikking van de student of opdrachtgever wordt gesteld voor het uitvoeren van de zaken-, rond of lesvlucht(en) als omschreven in de overeenkomst.
8.2 Ingeval de overeenkomst ziet op vervoer van vracht dient de opdrachtgever zorg te dragen voor
voldoende stuwings- en bevestigingsmateriaal, hetwelk voor wat betreft zijn geschiktheid is
onderworpen aan de goedkeuring van de ondernemer.
8.3 Ingeval de overeenkomst ziet op vervoer van dieren of vracht dient de opdrachtgever voor zijn
rekening – indien de ondernemer dit noodzakelijk acht – gedurende de overeengekomen vlucht(en) zorg te dragen voor een of meer vracht- of dierenbegeleiders, welke begeleiders gemachtigd moeten zijn ten behoeve van de afzender en ontvanger te handelen.
8.4 De ondernemer heeft het recht het vliegtuig of het vliegtuigtype, aangewezen voor de vlucht(en), te (laten) vervangen door een of meerdere andere vliegtuigen, respectievelijk een ander vliegtuigtype, geschikt voor het vervoer.

9. VERANDERINGEN IN HET VLIEGSCHEMA EN VLIEGLOCATIES

9.1 Wijzigingen en/of uitbreidingen op verzoek van de opdrachtgever van de overeengekomen vlucht(en), het vliegschema of de duur van de vlucht(en) behoeven de goedkeuring van de ondernemer.
9.2 De in deze overeenkomst genoemde wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen vlucht(en) kunnen wijzigingen in de charterprijs meebrengen.
9.3 De tijden, opgenomen in het (les)vliegschema zijn bij benadering opgegeven en worden niet gegarandeerd. De ondernemer is gerechtigd af te wijken van opstap locatie, vliegveld / faciliteit voor flight training. Ook het vliegschema en/of de duur van de vlucht(en) alsook het maximum laadvermogen en/of het maximum de opdrachtgever ter beschikking staande aantal passagiersplaatsen te verminderen. Ondernemer zal nimmer aansprakelijk zijn indien wederpartij in gebreke blijft dan wel vertraging intreedt bij de uitvoering van de vlucht(en) waaronder begrepen vertraging of bij de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van handelingen van derden, arbeidsgeschillen, stakingen, overmacht of enige andere oorzaak, welke dan ook, waaronder het teniet gaan of het defect geraken van, dan wel het ontstaan van schade door een ongeval aan het vliegtuig of enig gedeelte daarvan, dan wel van enig werktuig dat ten behoeve van het vliegtuig moet worden gebruikt.

10. VERGUNNINGEN

10.1 De ondernemer draagt zorg, dat vergunningen van regerings- of andere instanties, noodzakelijk voor het uitvoeren van de vlucht(en), worden aangevraagd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat deze door de opdrachtgever zullen worden aangevraagd. De opdrachtgever is verplicht zodanig te handelen dat de verlening van hier bedoelde vergunningen niet in gevaar wordt gebracht alsmede die medewerking te verlenen en die inlichtingen, gegevens en verklaringen aan de ondernemer te
verschaffen die deze nodig acht voor het (doen) verkrijgen van de hier bedoelde vergunningen.
10.2 Indien de vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waarvoor de ondernemer zorg zal dragen, ten gevolge van enige oorzaak die niet voor rekening van de opdrachtgever komt uitblijven, worden geweigerd, niet tijdig worden verleend of worden ingetrokken, vervalt deze overeenkomst en is er geen charterprijs of boete verschuldigd, in welk geval de enige verplichting van de ondernemer zal bestaan in de terugbetaling van de (les)vluchtprijs voorover deze was voldaan.
10.3 Indien als gevolg van een der oorzaken genoemd in het eerste lid van dit artikel de (les)vlucht(en) slechts ten dele kan (kunnen) worden uitgevoerd binnen de reisduur van de (les)vlucht(en) zal de vliegprijs worden verminderd conform de voorwaarden van de wederpartij.
10.4 Niettegenstaande het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel kan overeengekomen worden dat het vliegtuig ter beschikking van de opdrachtgever zal blijven, in welk geval de opdrachtgever aan de ondernemer overstaan gelden als bepaald in de overeenkomst verschuldigd zal zijn berekend vanaf het begin der vertraging, alsmede vergoeding van de ten gevolge van dit overstaan te maken extra kosten.
10.5 Indien de vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel door de opdrachtgever dienen te worden aangevraagd en deze vergunningen als dan uitblijven, worden geweigerd, niet tijdig worden verleend of worden ingetrokken waardoor de ondernemer niet in staat zal zijn de vlucht(en) geheel of gedeeltelijk door de wederpartij te laten uitvoeren, vervalt deze overeenkomst en is de opdrachtgever aan de ondernemer de volle vluchtprijs en andere gemaakte kosten verschuldigd, onverminderd het recht van de ondernemer volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

11. KOSTEN

11.1a In de zakenvlucht prijs als vermeld in de overeenkomst zijn begrepen alle kosten voor het in bedrijf houden van het vliegtuig, zoals de kosten van bedrijfsstoffen, onderhoud en reparatie van het vliegtuig, landings-, parkeer- en stallingsgelden, gronddiensten en afhandelingsbemoeiingen voor het vliegtuig, salaris, daggeld en verblijfskosten van de bemanning tenzij anders overeengekomen.
11.2 Indien tussen het tijdstip van het tot stand komen van de luchtvervoerovereenkomst en het be-eindigen van de vlucht(en) het totaal van de kosten voor het in bedrijf houden van het vliegtuig en/of het vliegonderricht, zoals bedoeld in lid 1, is gestegen heeft de ondernemer het recht deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
11.3 Niet begrepen in de (les)vluchtprijs zijn alle andere kosten met inbegrip van o.a. de kosten van het grondvervoer ter plaatse, van vertrek en bestemming, de kosten van visa, van in- en uitklaring, de in- en uitvoerrechten, luchthavenrechten en andere belastingen of kosten ter zake van vervoerder, of te vervoeren passagiers, bagage of vracht, alsook de kosten van het in- en/of uit- en/of overladen alsmede die van speciale personen daartoe ingeschakeld, dan wel van een speciale uitrusting daartoe gehuurd of aangeschaft, de kosten van opslag, de kosten van stuwingsmateriaal voor zover dit door de ondernemer ter beschikking moet worden gesteld, alsmede alle bijzondere kosten – zoals de kosten voor hotel accommodatie en maaltijden niet aan boord van het vliegtuig, alsook de kosten van het vervoer van en naar de vliegvelden welke door de ondernemer moeten worden gemaakt ten behoeve van de passagiers, goederen en levende have in geval van nood-landingen en alle andere landingen niet voorzien in deze overeenkomst.

12. OVERSTAANGELDEN EN EXTRA VLIEGUREN

12.1 Opdrachtgever is verplicht, zoals bepaald in de overeenkomst, overstaan gelden en/of vergoeding voor extra vlieguren te betalen, indien niet op de in het vliegschema aangegeven vertrektijden kan worden vertrokken en/of het in het vliegschema aangegeven of daaruit af te leiden aantal vlieguren wordt overschreden als gevolg van:
a. het uitblijven, weigeren, niet tijdig verlenen of intrekken van vergunningen van regerings- of andere instanties, van visa of andere vergunningen en/of documenten noodzakelijk voor of verband
houdende met het uitvoeren van de vlucht(en) en/of het vervoer; dan wel
b. het aan of van boord gaan van, het niet tijdig klaar zijn voor het aan boord gaan van passagiers of inladen van bagage, vracht of levende have op het tijdstip als aangegeven in de overeenkomst of scheduling; dan wel
c. handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever van zijn personeel of van de personen waarvan hij ten behoeve van de vlucht(en) gebruik maakt, alsmede van passagiers of afzenders van goederen.
12.2 Indien ten gevolge van oorlog of oorlogsdreiging, opdrachten of daden van regeringen – daaronder begrepen burgerlijke en militaire luchtvaartautoriteiten – dan wel gezondheids- of veiligheidsredenen, of als gevolg van enige andere oorzaak, welke niet voor rekening van de ondernemer of de opdrachtgever komt moet worden afgeweken van het vliegschema, moet worden overgestaan en/of het in het vliegschema aangegeven of daaruit af te leiden aantal vlieguren wordt overschreden en/of een (of meer) niet in het vliegschema voorziene landing(en) moet(en) worden gemaakt en/of ten behoeve van de uit te voeren vlucht(en) door de ondernemer of wederpartij verzekeringen worden afgesloten ter dekking van molestrisico(‘s) zal de ondernemer gerechtigd zijn aan de opdrachtgever boven de overeengekomen charterprijs de werkelijk gemaakte kosten voor een (of meer) in het vliegschema onvoorziene landing(en), alsmede de kosten van de afgesloten verzekering tegen molestrisico(‘s) in rekening te brengen naast de overstaan gelden en/of vergoeding van extra vlieguren als bepaald in lid 1 van dit artikel.

13. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER OF DOOR HEM INGESCHAKELDE ONDERNEMER

13.1 Alle door ondernemer verrichte handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
13.2 Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele, gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst die ondernemer met de wederpartij gesloten heeft.
13.3 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer zelf.
13.4 Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van faillissement en/of surseance van betaling van wederpartij.
13.5 Ondernemer kan alle verweermiddelen uit de onderhavige voorwaarden inroepen jegens de opdrachtgever indien de opdrachtgever haar buiten overeenkomst aanspreekt wegens door opdrachtgever geleden schade als gevolg van handelen of nalaten van ondergeschikten en/of hulppersonen van ondernemer.
13.6 Ook indien ondernemer eigen (co)piloten en /of vlieginstructeurs inzet, welke dan onder de operationele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallen van de wederpartij zal opdrachtgever bij evt. schade(s) aan de gezondheid van vervoerde personen, vliegstudenten of eigendommen van opdrachtgever t.a.t. afzien van elke claim tegen of aansprakelijkheidsstelling van de eigenaren, personeel, directie of anderszins geafillieerde (tijdelijke) medewerkers van ExecutiveFlight.

14. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

14.1 De opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat:
– de reizigers/passagiers/studenten tijdig op de afgesproken plaats gereed staan om in te stappen in het (les)vliegtuig;
– ondernemer en/of de wederpartij tijdig beschikt over de vereiste documenten en gegevens;
– de ondernemer en/of de wederpartij tijdig te voorzien van gevraagde gegevens en/of instructies;
– regels en aanwijzingen van de autoriteiten, luchthavenpersoneel en de bemanning van het vliegtuig worden nageleefd en opgevolgd, zowel door de opdrachtgever als door de reizigers/passagiers;
– de reizigers/passagiers geen verboden zaken of stoffen mee aan boord van het vliegtuig nemen al dan niet in hun bagage, zoals – maar niet beperkt tot – alcoholische producten, drugs en wapens.

15. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

15.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, die ondernemer lijdt wegens schending van de verplichtingen als genoemd in artikel 14, alsmede voor schade, die is ontstaan wegens schuld of
nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of hulppersonen en/of reizigers,passagiers

16. VRIJWARING

16.1 De opdrachtgever zal ondernemer vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen de wederpartij, de ondergeschikten en/of hulppersonen van de opdrachtgever, alsmede passagiers/reizigers die verband houden met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever.
16.2 De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht in verband met de aan ondernemer gegeven opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan ondernemer te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan ondernemer te worden vergoed, indien ondernemer in verband met de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de wederpartij wordt aangesproken.

17. VERVALTERMIJN

17.1 Iedere vordering jegens ondernemer vervalt door het enkel verloop van de termijn van 9 maanden, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met ondernemer niet handelde in de uitvoering van zijn bedrijf of beroep, in welk geval een vervaltermijn van 12 maanden geldt.
17.2 De vervaltermijn vangt aan op de dag waarop het vliegtuig ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld danwel blijkens de vluchtbevestiging gesteld had moeten worden.

18. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle vorderingen door of tegen de ondernemer ingesteld voortvloeiende uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch tenzij de ondernemer anders verkiest of toestaat. Mocht evenwel desondanks een vordering tegen de ondernemer worden ingesteld in een land waar deze rechtskeuze wettelijk niet als bindend wordt beschouwd, dan zullen de geschillen die aan een dergelijke vordering ten grondslag liggen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.

19. ADDITIONELE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT FLIGHT TRAINING

Additioneel (maar niet met uitsluiting van) de bovenstaande algemene voorwaarden zijn tevens de volgende extra bepalingen die specifiek van toepassing zijn op flight training:

19.1 De duur, locatie en volgorde van de opleiding worden door ExecutiveFlight ingepland. ExecutiveFlight behoudt zich het recht toe hiervan in redelijkheid af te wijken aangezien haar business- concept eruit bestaat die wederpartijen te selecteren die op enig moment de beste prijs/kwaliteits verhouding kunnen bieden voor haar afnemers.
19.2 De leerling zal al het mogelijke doen alle facetten van de opleiding in de daarvoor beschikbare tijd af te ronden. De leerling verplicht zich ook per direct contact op te nemen met ExecutiveFlight in geval van problemen en vertragingen in het opleidingstraject.
19.3 In de opleidingsprijs zoals vermeld in de overeenkomst zijn begrepen alle kosten voor het in bedrijf houden van de vliegtuigen, simulatoren e.d. van wederpartij(en), de kosten van bedrijfsstoffen, onderhoud en reparaties, landings- parkeer- en stallingsgelden, gronddiensten en afhandelingsbemoeiingen op de thuishaven(s), salarissen, daggelden en van de bemanning, tenzij anders overeengekomen. Niet inbegrepen in de prijs van de opleiding zijn z.g. “derden” kosten waar EFA geen controle op heeft:

– huisvesting
– reis- en verblijfskosten tijdens lesvluchten voor leerling, instructeur of examinator
– overheidskosten o.a. licentiekosten, medical, theorie examens
– overschrijding van het wettelijk vereiste aantaltheorielessen, briefings, vlieguren, examens ed
– leermiddelen (boeken, multimedia etc.) en pilot supplies (kaarten, headset, gradenboog,
logboek etc.)
– landings- parkeer- en stallingsgelden en de meerkosten van bedrijfsstoffen t.o.v. van die op
de thuishaven van het vliegtuig bij operaties op andere vliegvelden.

19.4 De leerling dient zich te houden aan de lokale wetgeving, en verplicht zich om de geldende wetten aldaar na te leven. In geval van misbruik van alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen wordt de opleiding zonder voorafgaande waarschuwing per direct stop gezet zonder restitutie van opleidingsgelden. De leerling dient de namens vliegschool gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen.
19.5 Bij grove nalatigheid van de leerling zal de leerling per direct van de opleiding verwijderd worden zonder restitutie van opleidingsgelden.
19.6 Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen, dient de leerling vooraf de kosten van flight training te voldoen door overschrijving op een door het ExecutiveFlight aan te wijzen bankrekening.
19.7 Een verplichting tot betaling kan niet worden opgeschort, ook niet indien de leerling meent enig recht van reclame te hebben. Behoudens toestemming van het ExecutiveFlight vindt geen verrekening plaats.
19.8 Indien niet tijdig binnen de genoemde termijn wordt betaald, is leerling, na door ExecutiveFlight ten minst éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijk termijn alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij niet-tijdig betaling wordt over het verschuldigde bedrag rente berekend. De verschuldigde rente is 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast kunnen administratiekosten worden doorberekend met een minimum van € 25,- per factuur.
19.9 Naast de genoemde rente en administratiekosten zullen ook alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van een vordering op de leerling door het ExecutiveFlight worden verhaald. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van
€ 100,-. In het geval de leerling in gebreke blijft als in artikel 19.8 bedoeld om de betalings- verplichtingen te voldoen, heeft ExecutiveFlight het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de leerling aansprakelijk te stellen voor de schade die daaruit voortvloeit.

20. ANNULERING, RESCHEDULING EN AANSPRAKELIJKHEID

20.1 ExecutiveFlight en leerling zijn gerechtigd om de opleidingsovereenkomst te allen tijde tot minimaal 10 dagen vóór aanvang van de lesvlucht of opleiding te reschedulen. Binnen deze termijn gelden annuleringskosten van 50%. Indien de termijn binnen de 48 uur van de voorgenomen vlucht(en) valt zijn 100% van de kosten van de training verschuldigd. ExecutiveFlight kan 1 keer per 6 kalendermaanden afwijken van deze regeling indien er bovendien een geldige reden of bewijsbare overmacht aangetoond kan worden door de leerling. N.B. Files, autoproblemen, stoppen met de opleiding, een slechte voorbereiding, niet of te laat betalen zijn geen overmachtsituaties of geldige redenen.
20.2 Indien er in een flight trainingssituatie mensen gewond raken of komen te overlijden en/of als welke schade dan ook ontstaat zal opdrachtnemer in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever. Echter, indien schade ontstaat aan vliegtuigen, materiaal of anderszins (incl. 3rd. parties) dan vergoedt de verzekering van (partners van) de wederpartij vaak (een deel van) de schade. De verzekeringsmaatschappij en of wederpartij zal altijd een bepaald eigen risico vaststellen dat door opdrachtgever onverwijld vergoedt dient te worden. Dit gelimiteerde eigen risico kan vervallen indien de verzekeringsmaatschappij en / of wederpartij en/of de authoriteiten van mening zijn dat de schade(s) het gevolg zijn van niet wettelijk toegestane operaties, operaties die niet volgens het operations manual of andere documenten dienaangaande van de wederpartij of de opdrachtnemer verlopen zijn. Ook schade(s) die het gevolg zijn van z.g. “gross neglect” komen vaak niet voor vergoeding in aanmerking. In deze gevallen kan 100% van de ontstane schade(s) ten laste komen van opdrachtgever. N.B. Alle verzekeringen sluiten het leven van de piloot en / of student piloot uit van de passagiersdekking. De verzekeringsvoorwaarden kunnen veranderen per vliegtuig en/of wederpartij. Voor een precies overzicht van dekking en aansprakelijkheid verwijzen wij u nadrukkelijk naar de verzekeringen van de gebruikte wederpartijen.
20.3 Annulering van een eenmaal aangevangen opleiding is altijd mogelijk. Op het te restitueren bedrag zullen de inmiddels genoten opleidings- en administratiekosten in mindering worden gebracht.
20.4 De leerling of huurder verplicht zichzelf t.a.t. te houden aan de huishoudelijke regels van opdrachtnemer en/of eender welke wederpartij die gebruikt wordt tijdens de opleiding. Van de betreffende huishoudelijke regels is altijd een exemplaar ter inzage dat ter beschikking zal worden gesteld in de taal van herkomst.

[TEKENEN EN PARAAF OP ELKE PAGINA]

Gelezen en akkoord,

……………………………………………………………
Eindhoven dd

Neem contact op